Klachtenregeling

Voor eventuele klachten over de behandeling wordt cliënt verzocht dit met de therapeut te bespreken. Indien de cliënt en therapeut er samen niet uit kunnen komen, kan de cliënt zich richten tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (bemiddeling@quasir.nl). In geval van een geschil kan de cliënt zich wenden tot de beroepsvereniging VBAG waar de therapeut is aangesloten (https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/).

De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie belanghebbende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden. De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.