Algemene voorwaarden:

Huisregels
Acupunctuur, voetreflex en aanvullende behandelingen van de therapeut zijn een aanvulling op de
reguliere geneeskunde en geen vervanging. De cliënt dient bij gezondheidsklachten altijd de huisarts
te raadplegen. De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en
de cliënt aanwezig zijn. Bij eventuele aanwezigheid vaneen derde persoon (bijv. een stagiair of
collega) zal de therapeut voorafgaand aan de behandeling toestemming aan de cliënt vragen. Het
behandelplan en de werkwijze wordt voorafgaand aan het behandeltraject besproken met de cliënt.
Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de cliënt dit direct aan te geven.
Indien de cliënt akkoord gaat met het behandelplan is er sprake van een behandelovereenkomst. De
therapeut en cliënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend
gedrag heeft de therapeut het recht om de cliënt toegang tot het pand te ontzeggen. In geval van
calamiteiten dient de cliënt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie
(brandweer, politie) op te volgen.
De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het
pand. De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen
uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

Privacy
Om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden administratieve en medische
gegevens opgeslagen en bewerkt. Dit gebeurt volgens de eisen van het college van Bescherming
Persoonsgegevens betreffende medische gegevens. De cliënt heeft ten allen tijden het recht om deze
gegevens in te zien en uitleg te vragen.

Zorgverzekering
De therapeut is lid van de VBAG, licentienummer 21608022 en in het bezit van de AGB codes.
De therapeut is ingeschreven bij de KVK: nummer 24354975. Acupunctuur- en Voetreflex
behandelingen vallen over het algemeen onder complementaire zorg (alternatieve geneeswijze)
binnen een aanvullende verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om na te gaan
wat voor bedrag er vergoed wordt per dag en per jaar. Tevens dient de cliënt zelf zorg te dragen voor
de declaratie van de facturen bij de zorgverzekering.

Betalingsvoorwaarden
De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de website
(www.bodyandsoulhellevoetsluis.nl) en ontvangt na de sessie een factuur in de e-mail.
De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Indien na een herinnering
betaling uitblijft, zal de vordering in handen van een incassobureau gegeven worden.
Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt.
Bij niet op tijd afmelden of bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de volledige sessie
in rekening gebracht.
Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd bekort tot de
oorspronkelijke eindtijd. Indien cliënt meer dan 30 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten
worden volledig doorberekend (uitgezonderd overmacht situaties buiten de wil van cliënt om).

Tuchtregeling en klachten.
Voor eventuele klachten over de behandeling wordt cliënt verzocht dit met de therapeut te
bespreken. Indien de cliënt en therapeut er samen niet uit kunnen komen, kan de cliënt zich richten
tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (bemiddeling@quasir.nl). In geval van een
geschil kan de cliënt zich wenden tot de beroepsvereniging VBAG waar de therapeut is aangesloten
(https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/).
De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan
wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere,
voor de therapie belanghebbende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden. De cliënt
verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige
gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier
van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

Privacybeleid:

Bekijk of download hier het privacybeleid: